صفحه اصلي > مقالات > مقالات سال 1389 
چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧
مقالات سال 1389
 

جدول مقالات چاپ شده در مجلات ايندكس در بانك‌هاي اطلاعاتي معتبردر سال89 13

 

رديف

عنوان مقاله

نويسندگان

Affiliation

نام مجله

تاريخ و شماره چاپ

محل ايندكس

نوع مقاله

1

Production of a Native Developmental Screening Test :The Iranian Experience

Vameghi. R.*

PNRC

(C.A)

Child: care,health and development

2010

ISI

IF=1.137

Original Article

Hatamizadeh. N.

_

Sajedi. F

PNRC

Shahshahani pour. S.

PNRC

Kazemnejad. A.

_

2

The  Effects of Health Education through Face to Face Teaching and Educational  Movies, on Suburban Women in Childbearing Age

Roshanak Vameghi

PNRC

Iranian J Publ Health

2010-09-28

Vol:39

No:2

ISI

IF=0.244

Original Article

K. Mohammad

_

M Karimloo*

(C.A)

F Soleimani

PNRC

F Sajedi

PNRC

3

Risk Factors Associated with Cerebral Palsy in Children Born in Eastern and Northern Districts of Tehran

Farin Soleimani

PNRC

Iranian Red Crescent Medical Journal

2010

Vol: 12

No:4

ISI

IF=0.071

Original Article

Roshanak Vameghi

PNRC

A Biglarian

-

N Daneshmandan*

PNRC

(C.A)

4

Validity and Reliability Determination of Denver Developmental  Screening Test-II in 0-6 Year-Olds in Tehran

Soheila Shahshahani

PNRC

Iranian Journal of Pediatrics

Sep 2010

Vol:20

No:3

ISI

IF=0.131

Original Article

Roshanak Vameghi

PNRC

Nadia Azari

PNRC

Firoozeh Sajedi*

PNRC

(C.A)

Anooshirvan Kazemnejad

-

5

 

A Survey of the Tardive Dyskinesia Induced by Antipsychotic Drugs in Patients with Schizophrenia

Sahel. Hemmati, MD

PNRC

 

Iranian Journal of Psychiatry

2010;5(4)

159-163

indexCopernicus

نوع 4

Original Article

Ali Nazeri Astaneh MD1

-

Farin Solemani

PNRC

Roshanak Vameghi

PNRC

Firouzeh Sajedi

PNRC

Naser tabibi*

(C.A)

6

RISK FACTOR PROFILES OF ADVERSE NEUROMOTOR OUTCOME IN INFANTS

Farin Soleimani MD

PNRC

Iranian Journal of Child Neurology

Vol 4, No 4 (2010)

Scopus

نوع 3

Original Article

Anoshirvan Kazemnejad

-

Roshanak Vameghi*

PNRC

(C.A)

7

Depression in Mothers of Children with Cerebral Palsy and Relation to Severity and Type of Cerebral Palsy

F Sajedi

PNRC

Acta Medica Iranica

Vol:48

Nom:4

2010

PubMed

نوع 2

Original Article

Vida Alizad

_

Ghafar Malekkhosrav

Masoud Karimlou

-

Roshanak Vameghi*

PNRC

(C.A)

8

اثرات "محدودیت درمانی" بر مهارت‌های حركتی ظريف كودكان مبتلا به فلجِ مغزی نيمۀ بدن

شهرام ابوطالبی

PNRC

 

مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران

1389

;68(2)

 

SCOPUS

نوع 3

Original Article

عليرضا خوشنويسان

-

امیرحسن کهن*

(C.A)

ابراهیم پیشیاره

-

مهدی رهگذر

-

9

بررسی پايايی و روايی آزمون کيفيت مهارت‌های اندام فوقانی در کودکان فلج مغزی

مسعود غريب *

PNRC

(C.A)

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

جلد 9, شماره 3

 ( 6-1389)

indexCopernicus

نوع 4

گزارش كوتاه

سيدعلی حسينی

-

نازيلا اکبرفهيمی

مسعود صالحی

10

Single case experimental design : an overview

Rassafiani, Mehdi*

PNRC

(C.A)

International Journal of Therapy and Rehabilitation

17(6), (2010)

 285-289

ايندكس نشده خارجي

l

Review

Sahaf, Robab

-

11

اثر روش محدوديت درمانی تعديل‌يافته بر کيفيت مهارت‌های اندام فوقانی مبتلا در کودکان فلج مغزی نيمه بدن

مسعود غريب*

PNRC

(C.A)

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

(فصلنامه)

دوره 12, شماره 3 - ( پاييز 1389)

indexCopernicus

نوع 4

Original Article

دکتر علی حسينی

-

نازيلا اکبر فهيمی

دکتر مسعود صالحی

12

Comparison of  modified Ashworth scale and Hoffmann reflex in study of spasticity

Kohan AH*

(C.A)

Acta Med Iran

2010 May-Jun

48(3)

PubMed

نوع 2

Original Article

Abootalebi S

PNRC

Khoshnevisan A

-

Rahgozar M

-

13

COMPARISON THE EFFECT OF SIMULTANEOUS SENSORY STIMULATION AND CURRENT OCCUPATIONAL THERAPY APPROACHES ON MOTOR DEVELOPMENT OF THE INFANTS WITH DOWN SYNDROME

Hossein KARIMI

-

Iranian Journal of Child Neurology

Vol 4, No 3 (2010)

Scopus

نوع 3

Original Article

Sepideh NAZI*

(C.A)

Firoozeh SAJEDI

PNRC

Nazila AKBAR FAHIMI

-

Masoud KARIMLOO

-

14

تحليل راهبردي وضعيت موجود در خصوص تكامل كودكان خردسال ايراني(آناليز SWOT  ) و راهبردها و فعاليت‌هاي پيشنهادي

روشنك وامقي*

PNRC

(C.A)

فصلنامه رفاه اجتماعي

سال نهم-زمستان 1388

شماره 35

indexCopernicus

نوع 4

Original Article

 

سيد عليرضا مرندي

_

فيروزه ساجدی

PNRC

فرين سليماني

PNRC

سهيلا شهشهاني‌پور

PNRC

نيكتا حاتمي‌زاده

_

ساحل همتي

PNRC

نعيمه دانشمندان

_

حسين كريمي

_

مجتبي عظيميان

_

15

تأثير ماساژ بر رشد و تکامل شيرخواران

ناهيد خداکرمی

-

فصلنامه توانبخشي

دوره 11, شماره 5 - ( ویژه‌نامه توانبخشی اعصاب کودکان 1389)

indexCopernicus

نوع 4

Original Article

 

مرضيه حسابی نژاد

-

عليرضا اکبرزاده باغبان

-

دکتر فرين سليمانی*

PNRC

(C.A)

16

بررسی تاثير برنامه تحريکات دهانی بکمن بر زمان دستيابی به تغذيه دهانی مستقل نوزادان نارس بستری در واحد مراقبتهای ويژه نوزادان

شريفه يونسيان*

(C.A)

فصلنامه توانبخشي

دوره 11, شماره 5 - ( ویژه‌نامه توانبخشی اعصاب کودکان 1389)

indexCopernicus

نوع 4

Original Article

 

فريبا يادگاری

-

فرين سليمانی

PNRC

مسعود کريملو

-

17

مقايسه درک ساخت‌های مشتق از حرکت نحوی بين کودکان آسيب‌ديده شنوايی با کودکان شنوا

رباب تيموری*

(C.A)

فصلنامه توانبخشي

دوره 11, شماره 5 - ( ویژه‌نامه توانبخشی اعصاب کودکان 1389)

indexCopernicus

نوع 4

Original Article

 

شهلا رقيب دوست

-

فرين سليمانی

PNRC

مسعود کريملو

-

18

تأثير محدوديت درمانی تعديل يافته(Modified Constraint Induced Movement Therapy) بر کيفيت گرفتن در کودکان فلج مغزی نيمه بدن

مسعود غريب*

PNRC

(C.A)

فصلنامه توانبخشي

دوره 11, شماره 5 - ( ویژه‌نامه توانبخشی اعصاب کودکان 1389)

indexCopernicus

نوع 4

Original Article

 

سيد علی حسينی

PNRC

نازيلا اكبر فهيمی

-

مسعود صالحی

-

ساحل همتي

-

محمد موسوي خطاط

-

19

بررسی همبستگي حاملگی پر خطر با تأخير تکاملی کودکان 60-4 ماهه شهر اصفهان

صديقه امير علی اکبری*

(C.A)

فصلنامه توانبخشي

دوره 11, شماره 5 - ( ویژه‌نامه توانبخشی اعصاب کودکان 1389)

indexCopernicus

نوع 4

Original Article

 

فاطمه ترابی

-

فرين سليمانی

PNRC

حميد علوی مجد

-

20

پاسخ های عضلانی برانگيخته دهليزی (VEMP) در کودکان

نيما رضازاده

_

فصلنامه توانبخشي

دوره 11, شماره 5 - ( ویژه‌نامه توانبخشی اعصاب کودکان 1389)

indexCopernicus

نوع 4

Original Article

 

محسن احدی

_

حسين طالبی*

(C.A)

مسعود غريب

PNRC

نسرين يزدانی

_

21

آيا شدت اضطراب در مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی بالاتر از مادران کودکان عادی است؟

فيروزه ساجدی

PNRC

فصلنامه توانبخشي

دوره 11, شماره 5 - ( ویژه‌نامه توانبخشی اعصاب کودکان 1389)

indexCopernicus

نوع 4

Original Article

 

روشنک وامقی

PNRC

ويدا عالی زاد

_

غفار ملک خسروی

_

مسعود کريم لو

_

آيدا راوريان

_

سهيلا شهشهانی پور*

PNRC

(C.A)

22

تاثير آموزش هنرهای تجسمی بر افزايش مهارتهای ادراک بينايی دانش آموزان حساب نارسا

کاوه مقدم

_

فصلنامه توانبخشي

دوره 11, شماره 5 - ( ویژه‌نامه توانبخشی اعصاب کودکان 1389)

indexCopernicus

نوع 4

Original Article

 

مهناز استکی

_

ابراهيم پيشياره

_

مژگان فرهبد

_

مسعود غريب*

PNRC

(C.A)