منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 7282 | کل بازدید : 407280 
عنوان

 

تاريخ

ترجمه يا تاليف

نام کتاب

رديف

1384

دکتر منوچهر آريان پورکاشاني

فرهنگ جامع پيش و آريان پور

1

1384

دکتر منوچهر آريان پورکاشاني

فرهنگ جامع پيش و آريان پور

2

1384

دکتر منوچهر آريان پورکاشاني

فرهنگ جامع پيش و آريان پور

 

3

1384

دکتر منوچهر آريان پورکاشاني

فرهنگ جامع پيش و آريان پور

 

4

 

1384

دکتر منوچهر آريان پورکاشاني

فرهنگ جامع پيش و آريان پور

5

 

1384

دکتر منوچهر آريان پورکاشاني

فرهنگ جامع پيش و آريان پور

6

 

1384

دکتر منوچهر آريان پورکاشاني

فرهنگ جامع پيش و آريان پور

 

7

1383-2005

 

Oxford advanced LEARNERS Dictionary

 

8

 

 

DORLANDSILLUSTR    ATEDMEDICALDICTIONARY

 

9

1382

تاليف دکترويليام الکساندرنيوس دورلندترجمه محمدهوشمندويژه

فرهنگ پزشکي دورلندمصور

 

10

چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧
پیوندهای مفید
انجمن علمی دانشجویی پ.د.
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط 
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences