منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 11485 | کل بازدید : 407293 
عنوان

 


فهرست مقالات چاپ شده سال 1390 مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال

ردیف

عنوان مقاله

نام نویسندگان

نوع نویسنده

نوع مقاله

نام نشریه

تاریخ چاپ

نوع ایندکس

نوع نشریه

1


A Case Report of Bilateral Upper Extremities Arthrogryposis


Amin Shahrokhi, Masoud Gharib*, Vahid Rashedi, Mohammad Reza Koosheshنویسنده اول

Case Report

Iranian Rehabilitation Journal


Vol. 9, No. 14, December 2011


نوع 3

داخلی

2

Farin Soleimani *Roshanak VameghiMehdi RassafianiNazila Akbar Fahimi , Zahra Nobakht


نویسنده اول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal


-2011, 9(0): 21-31

نوع 3

داخلی

3

Co-Morbidity of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Tourette Syndrome in Child Referral Psychiatry Clinic in IRAN

Sahel Hemmati *Nasrin AmiriRobab Teymouri , Masoud Garib
نویسنده اول و مسئول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal


2011, 9(0): 63-65

نوع 3

داخلی

4

Comparing the Results of Developmental Screening of 4-60 Months Old Children in Tehran Using ASQ & PDQ

Soheila Shahshahani *Roshanak VameghiNadia AzariFiroozeh Sajedi , Anooshirvan Kazemnejad

نویسنده اول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal


 2011, 9(0): 3-7

نوع 3

داخلی

5

Evaluating the Validity and Reliability of PDQ-II and Comparison with DDST-II for Two Step Developmental Screening

Shahshahani SSajedi FAzari NVameghi RKazemnejad ATonekaboni SH.

نویسنده اول

Original article

IRAN J PEDIATR - ISSN: 2008-2142

2011 Sep;21(3):343-9

نوع 1

IF=0.36

داخلی

6

Factors Affecting Client Satisfaction and Dissatisfaction in Out-Patient Rehabilitation Centers in Kurdistan Province in Iran

HATAMIZADEH N.,JAFARY P.,VAMEGHI R.*,KAZEMNEZHAD A.

نویسنده اول

Letter to editor

IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL (IRCMJ)  ISSN: 1561-4395

FEBRUARY 2012; 14(2);119-120

نوع 1

IF=0.36

داخلی

7

How effective is Swedish massage on blood glucose level in children with diabetes mellitus?


Sajedi FKashaninia ZHoseinzadeh SAbedinipoor A.

نویسنده اول

Original article

Acta Med Iran

2011;49(9):592-7

نوع 2

داخلی

8

Hypertonicity in Children with Cerebral Palsy: a New Perspective


Mehdi Rassafiani * , Robab Sahaf

نویسنده اول

Review article

Iranian Rehabilitation Journal

2011, 9(0): 66-74

نوع  3

داخلی

9

Outcomes of Receiving a Masters Degree in "Rehabilitation Management" on Graduates Professional Lives

Nikta Hatamizadeh *Seyed Majid MirkhaniAhmad FotoohiAsghar MakaremAzar Petrami , Roshanak Vameghi

نویسنده اول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal

2011, 9(0): 39-48

نوع  3

داخلی

10

Persian Cued Speech: The Effect on the Perception of Persian Language Phonemes and Monosyllabic Words with and without Sound in Hearing Impaired Children

Guita Movallali *

نویسنده اول و مسئول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal

2011, 9(0): 49-55

نوع  3

داخلی

11

Prevalence of Feeding Problems in Children with Intellectual Disability

Mohammad Rezaei *Vahid RashediMasoud Gharib , Gohar Lotfi

نویسنده  مسئول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal

2011, 9(0): 56-59

نوع  3

داخلی

12

The effect of simultaneous Superficial and Proprioceptive Stimulations on Dexterity of Educable 6-7 Years Old Children with Down Syndrome

Meisam Mohammadi *Amir Rahmani RasaRobab TeymouriMasoud Gharib , Tabassom Matin

نویسنده  مسئول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal

2011, 9(13): 22-25

نوع  3

داخلی

13

The Effect of Swedish Massage on Glycohemoglobin in Children with Diabetes Mellitus

Zahra Kashaninia *Akram AbedinipoorSamaneh Hosainzadeh , Firoozeh Sajedi

نویسنده  مسئول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal

 2011, 9(0): 16-20

نوع  3

داخلی

14

The Prevalence of Ear Disease in Sensorineural Hearing Impaired Children Below 18 Years-Old in Deaf Welfare Clinic of Molavi Rehabilitation Center

Naeimeh Daneshmandan *Samaneh Hosseinzadeh , Robab Teymouri

نویسنده اول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal

2011, 9(0): 60-62

نوع  3

داخلی

15

The Relationship Among Personality Factors, Motivational Strategies and Achievement Goals Orientation in Predicting Academic Achievement of the Students with Intellectual Disability

Masoume Pourmohamadreza Tajrishi *Mohamad AshooriSeyede Somaye Jalil-Abkenar , Jamal Ashoori

نویسنده اول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal

2011, 9(0): 32-38

نوع  3

داخلی

16

The Role of non-Linguistic Variables in Production of Complex Linguistic Structures by Hearing-Impaired Children

Robab Teymouri *Shahin NematzadehMasoud Gharib , Naeimeh Daneshmandan

نویسنده اول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal

2011, 9(0): 8-15

نوع  3

داخلی

17

Validity and Reliability of Peabody Developmental Motor Scales (PDMS) in Infants of Tehran

Amir Rahmani Rasa *Vahid RashediSeyed Ali Hosseini , Ali Hossein Sazmand

نویسنده دوم به بعد

Original article

Iranian Rehabilitation Journal

 2011, 9(13): 31-33

نوع  3

داخلی

18

Validity of Modified Ashworth Scale as a Measure of Wrist Spasticity in Stroke Patients

Mohammad Heidari *Shahram Abootalebi , Seyed Ali Hosseini

نویسنده مسئول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal

2011, 9(13): 26-30

نوع  3

داخلی

19

آيا آزمون غربالگري دنور 2 داراي پايايي و اعتبار مناسب براي غربالگري اختلالات تكاملي در کودکان صفر تا 6 ساله شهر تهران هست؟

سهيلا شهشهاني، روشنك وامقي، ناديا آذري، فيروزه ساجدي، انوشيروان كاظم نژاد

نویسنده اول

Original article

فصلنامه پایش

دوره دهم، شماره چهارم، پاييز 1390


نوع  3

داخلی

20

آیا تزریق سلول‌های بنیادی در درمان کودکان فلج مغزی مؤثر است؟

مسعود غريب* محمد موسوی خطاط

نویسنده اول

گزارش موردی

فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی

دوره 12, شماره 2-(تابستان 90 1390

نوع  3

داخلی

21

بررسی انواع فلج مغزی و اختلالات همراه در مناطق شمال و شرق تهران

فرين سليمانی ، روشنک وامقی ، ساحل همتی ، اکبر بيگلريان ، حسين سورتيجی *

نویسنده اول و مسئول

Original article

فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی

دوره 12, شماره 3 -  8-1390

نوع  3

داخلی

22

بررسی عملکرد تعادلی ایستا و پویا در کودکان کمشنوای شدید تا عمیق مادرزاد

زهرا جعفري، سعيد ملايري، نيما رضازاده، فریده حاجی حیدری

نویسنده اول و مسئول

Original article

دو فصلنامه شنوایی شناسی
1390;20(2)

102-112


نوع  3

داخلی

23

بررسی همبستگی شاخصهای تن سنجی بدو تولد با تاخیر تکاملی کودکان 4-60 ماهه

صدیقه امیر علی اکبری، فاطمه ترابی، دکتر فرین سلیمانی، دکتر حمید علوی مجد

نویسنده دوم به بعد

Original article

نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

دوره 21، شماره 72، بهار 1390، صفحات 14-18

نوع  3

داخلی

24

پايايي و روایی نسخه فارسی آزمون مقياس سنجش فعاليت‌ها دركودكان فلج مغزي (ASK)

دهقان سمانه خاتون,رصافياني مهدي*,اكبرفهيمي نازيلا,فرهبد مژگان,صالحي مسعود


نویسنده مسئول

Original article

پژوهش در علوم توانبخشي

آذر و دي 1390; 7(3):267-277

نوع  3

داخلی

25

تأثیر روش محدودیت درمانی تعدیل‌یافته بر تحمل وزن و باز کردن حفاظتی در کودکان فلج مغزی نیمه‌بدن

غريب مسعود*,حسيني سيدعلي,اكبرفهيمي نازيلا,صالحي مسعود

نویسنده اول و مسئول

Original article

مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود)

بهمن و اسفند 1390;15(6):435-442

نوع  3

داخلی

26

بررسی تکرار پذيری آزمون کيفيت حرکات اندام فوقانی در کودکان فلج مغزی

نازيلا اکبر فهيمی ، مسعود غريب *، سيدعلی حسينی ، مسعود صالحی ، مهدی رمضانی ، وحيد راشدی

نویسنده مسئول

Original article

فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی

دوره 12, شماره 4 - ( 10-1390)

نوع  3

داخلی

27

شیوع افسردگی در بیماران قطع عضو و رابطه آن با متغیّرهای جمعیت شناختی

محمدجواد خادمی ، مسعود غريب ،  وحيد راشدی

نویسنده دوم به بعد

Original article

طب جانباز

دوره 4, شماره 2, صفحات 12-17 1390 )

نوع  3

داخلی

28

غربالگری تکاملی کودکان ۶۰-۴ ماهه شهر تهران با استفاده از آزمون‌های غربالگری تکاملی دنور۲ و پرسشنامه سنین و مراحل

سهيلا شهشهانی ، روشنک وامقی ، ناديا آذری ، فيروزه ساجدی * ، انوشيروان کاظم نژاد

نویسنده اول

Original article

فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی

دوره 12, شماره 3 -( 8-1390 )

نوع  3

داخلی

29

قابلیت MRI در بررسی آسیب های غضروف مفصلی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت مفصل زانو مروری نظام مند بر مطالعات گذشته

ناهيد رحمانی ، محمدعلی محسنی بندپی * ، افسون نودهی

نویسنده مسئول

Original article

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

سال بيست و يكم، شماره 86، اسفند 1390

نوع  3

داخلی

30

مقایسه اثر دو روش جدید و رایج «آموزش در خانواده برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه» بر آگاهی، مهارت و نگرش کارکنان محلی توانبخشی

محسن ايروانی ، نيکتا حاتمی‌زاده *، احمد فتوحی ، سمانه حسين‌زاده

نویسنده مسئول

Original article

فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی

دوره 12, شماره 3 ( 8-1390 )

نوع  3

داخلی

31

ميزان پيروي والدين كودكان معلول از برنامه‌هاي توانبخشي مراكز سرپايي توانبخشي شهر بيرجند (سال 1388)

علي آبادي سمانه,حاتمي زاده نيكتا*,وامقي روشنك,کاظم نژاد انوشيروان

نویسنده مسئول

Original article

مراقبتهای نوین، فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند


جلد 8 شماره 1 صفحات 25-31
نوع  3

داخلی


چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧
پیوندهای مفید
انجمن علمی دانشجویی پ.د.
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط 
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences