چهارشنبه ١٩ مرداد ١٤٠١
بروزرسانی
1401/05/19
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 10556 | کل بازدید : 682928 
صفحه اصلي > دستاوردها > مقالات > مقالات سال 1389 
مقالات سال 1389
 

جدول مقالات چاپ شده در مجلات ايندكس در بانك‌هاي اطلاعاتي معتبردر سال89 13

 

رديف

عنوان مقاله

نويسندگان

Affiliation

نام مجله

تاريخ و شماره چاپ

محل ايندكس

نوع مقاله

1

Production of a Native Developmental Screening Test :The Iranian Experience

Vameghi. R.*

PNRC

(C.A)

Child: care,health and development

2010

ISI

IF=1.137

Original Article

Hatamizadeh. N.

_

Sajedi. F

PNRC

Shahshahani pour. S.

PNRC

Kazemnejad. A.

_

2

The  Effects of Health Education through Face to Face Teaching and Educational  Movies, on Suburban Women in Childbearing Age

Roshanak Vameghi

PNRC

Iranian J Publ Health

2010-09-28

Vol:39

No:2

ISI

IF=0.244

Original Article

K. Mohammad

_

M Karimloo*

(C.A)

F Soleimani

PNRC

F Sajedi

PNRC

3

Risk Factors Associated with Cerebral Palsy in Children Born in Eastern and Northern Districts of Tehran

Farin Soleimani

PNRC

Iranian Red Crescent Medical Journal

2010

Vol: 12

No:4

ISI

IF=0.071

Original Article

Roshanak Vameghi

PNRC

A Biglarian

-

N Daneshmandan*

PNRC

(C.A)

4

Validity and Reliability Determination of Denver Developmental  Screening Test-II in 0-6 Year-Olds in Tehran

Soheila Shahshahani

PNRC

Iranian Journal of Pediatrics

Sep 2010

Vol:20

No:3

ISI

IF=0.131

Original Article

Roshanak Vameghi

PNRC

Nadia Azari

PNRC

Firoozeh Sajedi*

PNRC

(C.A)

Anooshirvan Kazemnejad

-

5

 

A Survey of the Tardive Dyskinesia Induced by Antipsychotic Drugs in Patients with Schizophrenia

Sahel. Hemmati, MD

PNRC

 

Iranian Journal of Psychiatry

2010;5(4)

159-163

indexCopernicus

نوع 4

Original Article

Ali Nazeri Astaneh MD1

-

Farin Solemani

PNRC

Roshanak Vameghi

PNRC

Firouzeh Sajedi

PNRC

Naser tabibi*

(C.A)

6

RISK FACTOR PROFILES OF ADVERSE NEUROMOTOR OUTCOME IN INFANTS

Farin Soleimani MD

PNRC

Iranian Journal of Child Neurology

Vol 4, No 4 (2010)

Scopus

نوع 3

Original Article

Anoshirvan Kazemnejad

-

Roshanak Vameghi*

PNRC

(C.A)

7

Depression in Mothers of Children with Cerebral Palsy and Relation to Severity and Type of Cerebral Palsy

F Sajedi

PNRC

Acta Medica Iranica

Vol:48

Nom:4

2010

PubMed

نوع 2

Original Article

Vida Alizad

_

Ghafar Malekkhosrav

Masoud Karimlou

-

Roshanak Vameghi*

PNRC

(C.A)

8

اثرات "محدودیت درمانی" بر مهارت‌های حركتی ظريف كودكان مبتلا به فلجِ مغزی نيمۀ بدن

شهرام ابوطالبی

PNRC

 

مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران

1389

;68(2)

 

SCOPUS

نوع 3

Original Article

عليرضا خوشنويسان

-

امیرحسن کهن*

(C.A)

ابراهیم پیشیاره

-

مهدی رهگذر

-

9

بررسی پايايی و روايی آزمون کيفيت مهارت‌های اندام فوقانی در کودکان فلج مغزی

مسعود غريب *

PNRC

(C.A)

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

جلد 9, شماره 3

 ( 6-1389)

indexCopernicus

نوع 4

گزارش كوتاه

سيدعلی حسينی

-

نازيلا اکبرفهيمی

مسعود صالحی

10

Single case experimental design : an overview

Rassafiani, Mehdi*

PNRC

(C.A)

International Journal of Therapy and Rehabilitation

17(6), (2010)

 285-289

ايندكس نشده خارجي

l

Review

Sahaf, Robab

-

11

اثر روش محدوديت درمانی تعديل‌يافته بر کيفيت مهارت‌های اندام فوقانی مبتلا در کودکان فلج مغزی نيمه بدن

مسعود غريب*

PNRC

(C.A)

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

(فصلنامه)

دوره 12, شماره 3 - ( پاييز 1389)

indexCopernicus

نوع 4

Original Article

دکتر علی حسينی

-

نازيلا اکبر فهيمی

دکتر مسعود صالحی

12

Comparison of  modified Ashworth scale and Hoffmann reflex in study of spasticity

Kohan AH*

(C.A)

Acta Med Iran

2010 May-Jun

48(3)

PubMed

نوع 2

Original Article

Abootalebi S

PNRC

Khoshnevisan A

-

Rahgozar M

-

13

COMPARISON THE EFFECT OF SIMULTANEOUS SENSORY STIMULATION AND CURRENT OCCUPATIONAL THERAPY APPROACHES ON MOTOR DEVELOPMENT OF THE INFANTS WITH DOWN SYNDROME

Hossein KARIMI

-

Iranian Journal of Child Neurology

Vol 4, No 3 (2010)

Scopus

نوع 3

Original Article

Sepideh NAZI*

(C.A)

Firoozeh SAJEDI

PNRC

Nazila AKBAR FAHIMI

-

Masoud KARIMLOO

-

14

تحليل راهبردي وضعيت موجود در خصوص تكامل كودكان خردسال ايراني(آناليز SWOT  ) و راهبردها و فعاليت‌هاي پيشنهادي

روشنك وامقي*

PNRC

(C.A)

فصلنامه رفاه اجتماعي

سال نهم-زمستان 1388

شماره 35

indexCopernicus

نوع 4

Original Article

 

سيد عليرضا مرندي

_

فيروزه ساجدی

PNRC

فرين سليماني

PNRC

سهيلا شهشهاني‌پور

PNRC

نيكتا حاتمي‌زاده

_

ساحل همتي

PNRC

نعيمه دانشمندان

_

حسين كريمي

_

مجتبي عظيميان

_

15

تأثير ماساژ بر رشد و تکامل شيرخواران

ناهيد خداکرمی

-

فصلنامه توانبخشي

دوره 11, شماره 5 - ( ویژه‌نامه توانبخشی اعصاب کودکان 1389)

indexCopernicus

نوع 4

Original Article

 

مرضيه حسابی نژاد

-

عليرضا اکبرزاده باغبان

-

دکتر فرين سليمانی*

PNRC

(C.A)

16

بررسی تاثير برنامه تحريکات دهانی بکمن بر زمان دستيابی به تغذيه دهانی مستقل نوزادان نارس بستری در واحد مراقبتهای ويژه نوزادان

شريفه يونسيان*

(C.A)

فصلنامه توانبخشي

دوره 11, شماره 5 - ( ویژه‌نامه توانبخشی اعصاب کودکان 1389)

indexCopernicus

نوع 4

Original Article

 

فريبا يادگاری

-

فرين سليمانی

PNRC

مسعود کريملو

-

17

مقايسه درک ساخت‌های مشتق از حرکت نحوی بين کودکان آسيب‌ديده شنوايی با کودکان شنوا

رباب تيموری*

(C.A)

فصلنامه توانبخشي

دوره 11, شماره 5 - ( ویژه‌نامه توانبخشی اعصاب کودکان 1389)

indexCopernicus

نوع 4

Original Article

 

شهلا رقيب دوست

-

فرين سليمانی

PNRC

مسعود کريملو

-

18

تأثير محدوديت درمانی تعديل يافته(Modified Constraint Induced Movement Therapy) بر کيفيت گرفتن در کودکان فلج مغزی نيمه بدن

مسعود غريب*

PNRC

(C.A)

فصلنامه توانبخشي

دوره 11, شماره 5 - ( ویژه‌نامه توانبخشی اعصاب کودکان 1389)

indexCopernicus

نوع 4

Original Article

 

سيد علی حسينی

PNRC

نازيلا اكبر فهيمی

-

مسعود صالحی

-

ساحل همتي

-

محمد موسوي خطاط

-

19

بررسی همبستگي حاملگی پر خطر با تأخير تکاملی کودکان 60-4 ماهه شهر اصفهان

صديقه امير علی اکبری*

(C.A)

فصلنامه توانبخشي

دوره 11, شماره 5 - ( ویژه‌نامه توانبخشی اعصاب کودکان 1389)

indexCopernicus

نوع 4

Original Article

 

فاطمه ترابی

-

فرين سليمانی

PNRC

حميد علوی مجد

-

20

پاسخ های عضلانی برانگيخته دهليزی (VEMP) در کودکان

نيما رضازاده

_

فصلنامه توانبخشي

دوره 11, شماره 5 - ( ویژه‌نامه توانبخشی اعصاب کودکان 1389)

indexCopernicus

نوع 4

Original Article

 

محسن احدی

_

حسين طالبی*

(C.A)

مسعود غريب

PNRC

نسرين يزدانی

_

21

آيا شدت اضطراب در مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی بالاتر از مادران کودکان عادی است؟

فيروزه ساجدی

PNRC

فصلنامه توانبخشي

دوره 11, شماره 5 - ( ویژه‌نامه توانبخشی اعصاب کودکان 1389)

indexCopernicus

نوع 4

Original Article

 

روشنک وامقی

PNRC

ويدا عالی زاد

_

غفار ملک خسروی

_

مسعود کريم لو

_

آيدا راوريان

_

سهيلا شهشهانی پور*

PNRC

(C.A)

22

تاثير آموزش هنرهای تجسمی بر افزايش مهارتهای ادراک بينايی دانش آموزان حساب نارسا

کاوه مقدم

_

فصلنامه توانبخشي

دوره 11, شماره 5 - ( ویژه‌نامه توانبخشی اعصاب کودکان 1389)

indexCopernicus

نوع 4

Original Article

 

مهناز استکی

_

ابراهيم پيشياره

_

مژگان فرهبد

_

مسعود غريب*

PNRC

(C.A)

 

 

دسترسی سریع
کتابخانه مرکزی
انتشارات دانشگاه
سامانه علم سنجی
کتابخانه دیجیتال
سامانه نوپا 
DSpace

تماس با ما:

آدرس : اوین بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ، ساختمان فارابی، طبقه سوم، مركز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال

کد پستی: 1985713834

تلفن های مرکز : 71732845-021 و 71732850-021

پست الکترونیک: pnrc@uswr.ac.ir


دانشگاه علوم توانبخشی وسلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریفرم ارتباطآرشیو اخبارنقشه سایت
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences