صفحه اصلي > دستاوردها > مقالات > مقالات سال 1390  


فهرست مقالات چاپ شده سال 1390 مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال

ردیف

عنوان مقاله

نام نویسندگان

نوع نویسنده

نوع مقاله

نام نشریه

تاریخ چاپ

نوع ایندکس

نوع نشریه

1


A Case Report of Bilateral Upper Extremities Arthrogryposis


Amin Shahrokhi, Masoud Gharib*, Vahid Rashedi, Mohammad Reza Koosheshنویسنده اول

Case Report

Iranian Rehabilitation Journal


Vol. 9, No. 14, December 2011


نوع 3

داخلی

2

Farin Soleimani *Roshanak VameghiMehdi RassafianiNazila Akbar Fahimi , Zahra Nobakht


نویسنده اول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal


-2011, 9(0): 21-31

نوع 3

داخلی

3

Co-Morbidity of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Tourette Syndrome in Child Referral Psychiatry Clinic in IRAN

Sahel Hemmati *Nasrin AmiriRobab Teymouri , Masoud Garib
نویسنده اول و مسئول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal


2011, 9(0): 63-65

نوع 3

داخلی

4

Comparing the Results of Developmental Screening of 4-60 Months Old Children in Tehran Using ASQ & PDQ

Soheila Shahshahani *Roshanak VameghiNadia AzariFiroozeh Sajedi , Anooshirvan Kazemnejad

نویسنده اول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal


 2011, 9(0): 3-7

نوع 3

داخلی

5

Evaluating the Validity and Reliability of PDQ-II and Comparison with DDST-II for Two Step Developmental Screening

Shahshahani SSajedi FAzari NVameghi RKazemnejad ATonekaboni SH.

نویسنده اول

Original article

IRAN J PEDIATR - ISSN: 2008-2142

2011 Sep;21(3):343-9

نوع 1

IF=0.36

داخلی

6

Factors Affecting Client Satisfaction and Dissatisfaction in Out-Patient Rehabilitation Centers in Kurdistan Province in Iran

HATAMIZADEH N.,JAFARY P.,VAMEGHI R.*,KAZEMNEZHAD A.

نویسنده اول

Letter to editor

IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL (IRCMJ)  ISSN: 1561-4395

FEBRUARY 2012; 14(2);119-120

نوع 1

IF=0.36

داخلی

7

How effective is Swedish massage on blood glucose level in children with diabetes mellitus?


Sajedi FKashaninia ZHoseinzadeh SAbedinipoor A.

نویسنده اول

Original article

Acta Med Iran

2011;49(9):592-7

نوع 2

داخلی

8

Hypertonicity in Children with Cerebral Palsy: a New Perspective


Mehdi Rassafiani * , Robab Sahaf

نویسنده اول

Review article

Iranian Rehabilitation Journal

2011, 9(0): 66-74

نوع  3

داخلی

9

Outcomes of Receiving a Masters Degree in "Rehabilitation Management" on Graduates Professional Lives

Nikta Hatamizadeh *Seyed Majid MirkhaniAhmad FotoohiAsghar MakaremAzar Petrami , Roshanak Vameghi

نویسنده اول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal

2011, 9(0): 39-48

نوع  3

داخلی

10

Persian Cued Speech: The Effect on the Perception of Persian Language Phonemes and Monosyllabic Words with and without Sound in Hearing Impaired Children

Guita Movallali *

نویسنده اول و مسئول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal

2011, 9(0): 49-55

نوع  3

داخلی

11

Prevalence of Feeding Problems in Children with Intellectual Disability

Mohammad Rezaei *Vahid RashediMasoud Gharib , Gohar Lotfi

نویسنده  مسئول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal

2011, 9(0): 56-59

نوع  3

داخلی

12

The effect of simultaneous Superficial and Proprioceptive Stimulations on Dexterity of Educable 6-7 Years Old Children with Down Syndrome

Meisam Mohammadi *Amir Rahmani RasaRobab TeymouriMasoud Gharib , Tabassom Matin

نویسنده  مسئول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal

2011, 9(13): 22-25

نوع  3

داخلی

13

The Effect of Swedish Massage on Glycohemoglobin in Children with Diabetes Mellitus

Zahra Kashaninia *Akram AbedinipoorSamaneh Hosainzadeh , Firoozeh Sajedi

نویسنده  مسئول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal

 2011, 9(0): 16-20

نوع  3

داخلی

14

The Prevalence of Ear Disease in Sensorineural Hearing Impaired Children Below 18 Years-Old in Deaf Welfare Clinic of Molavi Rehabilitation Center

Naeimeh Daneshmandan *Samaneh Hosseinzadeh , Robab Teymouri

نویسنده اول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal

2011, 9(0): 60-62

نوع  3

داخلی

15

The Relationship Among Personality Factors, Motivational Strategies and Achievement Goals Orientation in Predicting Academic Achievement of the Students with Intellectual Disability

Masoume Pourmohamadreza Tajrishi *Mohamad AshooriSeyede Somaye Jalil-Abkenar , Jamal Ashoori

نویسنده اول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal

2011, 9(0): 32-38

نوع  3

داخلی

16

The Role of non-Linguistic Variables in Production of Complex Linguistic Structures by Hearing-Impaired Children

Robab Teymouri *Shahin NematzadehMasoud Gharib , Naeimeh Daneshmandan

نویسنده اول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal

2011, 9(0): 8-15

نوع  3

داخلی

17

Validity and Reliability of Peabody Developmental Motor Scales (PDMS) in Infants of Tehran

Amir Rahmani Rasa *Vahid RashediSeyed Ali Hosseini , Ali Hossein Sazmand

نویسنده دوم به بعد

Original article

Iranian Rehabilitation Journal

 2011, 9(13): 31-33

نوع  3

داخلی

18

Validity of Modified Ashworth Scale as a Measure of Wrist Spasticity in Stroke Patients

Mohammad Heidari *Shahram Abootalebi , Seyed Ali Hosseini

نویسنده مسئول

Original article

Iranian Rehabilitation Journal

2011, 9(13): 26-30

نوع  3

داخلی

19

آيا آزمون غربالگري دنور 2 داراي پايايي و اعتبار مناسب براي غربالگري اختلالات تكاملي در کودکان صفر تا 6 ساله شهر تهران هست؟

سهيلا شهشهاني، روشنك وامقي، ناديا آذري، فيروزه ساجدي، انوشيروان كاظم نژاد

نویسنده اول

Original article

فصلنامه پایش

دوره دهم، شماره چهارم، پاييز 1390


نوع  3

داخلی

20

آیا تزریق سلول‌های بنیادی در درمان کودکان فلج مغزی مؤثر است؟

مسعود غريب* محمد موسوی خطاط

نویسنده اول

گزارش موردی

فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی

دوره 12, شماره 2-(تابستان 90 1390

نوع  3

داخلی

21

بررسی انواع فلج مغزی و اختلالات همراه در مناطق شمال و شرق تهران

فرين سليمانی ، روشنک وامقی ، ساحل همتی ، اکبر بيگلريان ، حسين سورتيجی *

نویسنده اول و مسئول

Original article

فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی

دوره 12, شماره 3 -  8-1390

نوع  3

داخلی

22

بررسی عملکرد تعادلی ایستا و پویا در کودکان کمشنوای شدید تا عمیق مادرزاد

زهرا جعفري، سعيد ملايري، نيما رضازاده، فریده حاجی حیدری

نویسنده اول و مسئول

Original article

دو فصلنامه شنوایی شناسی
1390;20(2)

102-112


نوع  3

داخلی

23

بررسی همبستگی شاخصهای تن سنجی بدو تولد با تاخیر تکاملی کودکان 4-60 ماهه

صدیقه امیر علی اکبری، فاطمه ترابی، دکتر فرین سلیمانی، دکتر حمید علوی مجد

نویسنده دوم به بعد

Original article

نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

دوره 21، شماره 72، بهار 1390، صفحات 14-18

نوع  3

داخلی

24

پايايي و روایی نسخه فارسی آزمون مقياس سنجش فعاليت‌ها دركودكان فلج مغزي (ASK)

دهقان سمانه خاتون,رصافياني مهدي*,اكبرفهيمي نازيلا,فرهبد مژگان,صالحي مسعود


نویسنده مسئول

Original article

پژوهش در علوم توانبخشي

آذر و دي 1390; 7(3):267-277

نوع  3

داخلی

25

تأثیر روش محدودیت درمانی تعدیل‌یافته بر تحمل وزن و باز کردن حفاظتی در کودکان فلج مغزی نیمه‌بدن

غريب مسعود*,حسيني سيدعلي,اكبرفهيمي نازيلا,صالحي مسعود

نویسنده اول و مسئول

Original article

مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود)

بهمن و اسفند 1390;15(6):435-442

نوع  3

داخلی

26

بررسی تکرار پذيری آزمون کيفيت حرکات اندام فوقانی در کودکان فلج مغزی

نازيلا اکبر فهيمی ، مسعود غريب *، سيدعلی حسينی ، مسعود صالحی ، مهدی رمضانی ، وحيد راشدی

نویسنده مسئول

Original article

فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی

دوره 12, شماره 4 - ( 10-1390)

نوع  3

داخلی

27

شیوع افسردگی در بیماران قطع عضو و رابطه آن با متغیّرهای جمعیت شناختی

محمدجواد خادمی ، مسعود غريب ،  وحيد راشدی

نویسنده دوم به بعد

Original article

طب جانباز

دوره 4, شماره 2, صفحات 12-17 1390 )

نوع  3

داخلی

28

غربالگری تکاملی کودکان ۶۰-۴ ماهه شهر تهران با استفاده از آزمون‌های غربالگری تکاملی دنور۲ و پرسشنامه سنین و مراحل

سهيلا شهشهانی ، روشنک وامقی ، ناديا آذری ، فيروزه ساجدی * ، انوشيروان کاظم نژاد

نویسنده اول

Original article

فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی

دوره 12, شماره 3 -( 8-1390 )

نوع  3

داخلی

29

قابلیت MRI در بررسی آسیب های غضروف مفصلی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت مفصل زانو مروری نظام مند بر مطالعات گذشته

ناهيد رحمانی ، محمدعلی محسنی بندپی * ، افسون نودهی

نویسنده مسئول

Original article

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

سال بيست و يكم، شماره 86، اسفند 1390

نوع  3

داخلی

30

مقایسه اثر دو روش جدید و رایج «آموزش در خانواده برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه» بر آگاهی، مهارت و نگرش کارکنان محلی توانبخشی

محسن ايروانی ، نيکتا حاتمی‌زاده *، احمد فتوحی ، سمانه حسين‌زاده

نویسنده مسئول

Original article

فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی

دوره 12, شماره 3 ( 8-1390 )

نوع  3

داخلی

31

ميزان پيروي والدين كودكان معلول از برنامه‌هاي توانبخشي مراكز سرپايي توانبخشي شهر بيرجند (سال 1388)

علي آبادي سمانه,حاتمي زاده نيكتا*,وامقي روشنك,کاظم نژاد انوشيروان

نویسنده مسئول

Original article

مراقبتهای نوین، فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند


جلد 8 شماره 1 صفحات 25-31
نوع  3

داخلی


دانشگاه علوم توانبخشی وسلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریفرم ارتباطآرشیو اخبارنقشه سایت
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences