دوشنبه ٢٧ ارديبهشت ١٤٠٠
بروزرسانی
1400/02/22
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 11809 | کل بازدید : 565514 
صفحه اصلي > دكتري پژوهشي >  طرح درس 
طرح درس
 

 

 

رديف

پيامد های دگيری

دانشجو در پايان دوره قادر باشد

سرفصل (محتوا)

فعاليت ياد دهنده

فعاليت ياد گيرنده

زمان و نحوه ارزيابی

منابع

1

سلامت جسمی، روانی و اجتماعی را شرح دهد.

مدلهای مرسوم نظری رايج در مورد معلوليت را توضيح دهد.

 

مفهوم  سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی

مدل های مفهومی معلوليت  و تعريف عملياتی توانبخشی بر اساس آن 

ارائه اسلايد، سخنرانی پرسش و پاسخ

مطالعه قبل از جلسه

مشارکت فعال در گفتگوهای کلاسی

امتحان  کتبی پايان ترم

دايره المعارف های تخصصی،

کتب مرجع، انتشارات سازمان جهانی بهداشت، مقالات

2

مدلهای طبی، چند رشته ای ، بين رشته ای و ترانس ديسيپلينری را تعريف کند.

با مشاهده يا شنيدن نحوه ارائه خدمت توانبخشی در يک مرکز، يا در مورد يک توانجو مدل ارائه خدمت را نام ببرد.

ضرورت شکل گيری تيم برای ارائه خدمات توانبخشی را توضيح دهد.

اعضای  تيم توانبخشی کودکان را نام ببرد.

مدلهای ارائه خدمات سلامت /توابنخشی

ضرورت انجام کار تيمی در توانبخشی،

ترکيب تيم توانبخشی کودکان

ارائه اسلايد، سخنرانی پرسش و پاسخ

 

امتحان  کتبی پايان ترم

//

3

شرح دهد هر يک از اعضای تيم توانبخشی با توجه به  تخصص خاص خود ( شامل کاردرمانی جسمی، فيزتراپی، کاردرمانی ذهنی، روانشناسی، گفتاردرمانی، شنوايی شناسی، مشاوره، مددکاری، پزشکی (متخصص کودکان، رشته های فوق تخصصی کودکان)و پرستار آموزش پرورش کودکان با نيازهای ويژه،  همچنين کودک و خانواده چه کمکی به توانبخشی کودک می کنند.

2- همپوشانی های ممکن بين رشته های گوناگون را توضيح دهد. برای همپوشانی بين رشته ای مثال بزند. نکات مثبت و منفی آن را  برشمرد.

3- محورهای ممکن پژوهشی در عرصه توانبخشی کودکان را نام ببرد. وبرای آنها مثال بزند.

نقش هر يک از اعضای تيم توانبخشی به تفکيک رشته تخصصی ايشان

بيان مطلب در قالب پنل، بازديد ميدانی

مطالعه قبل از جلسات،

مشارکت فعال در گفتگوهای کلاسی، بازديد ميدانی (مشاهده، مصاحبه)

امتحان  کتبی پايان ترم

کاريکولومهای آموزشی دانشگاهی رشته های گوناگون، کتب مرجع هر رشته (تعريف نظری) گفتگو با متخصصين هر رشته (تعريف ميدانی ، در جامعه)

4

متغيرهای مورد سنجش و شيوه ها و نمونه ای از ابزارهای سنجش برای ارزيابی اوليه کودک و سنجش  کارايی و اثر بخشی مداخلات توانبخشی را به تفکيک هر يک تخصص های  پزشکی،  کاردرمانی جسمی، فيزتراپی، کاردرمانی ذهنی، روانشناسی، گفتاردرمانی، شنوايی شناسی، مشاوره، مددکاری را نام ببرد و توضيح دهد.

متغيرها ، شاخصها و ابزار سنجش مورد استفاده برای  ارزيابی نيازها ی توانبخشی و آثار آن

سخنرانی

 

ارائه کلاسی، توضيح مثالهايی از ابزارهاي سنجش

کتب مرجع هر رشته، گايدلاينها و مقالات

5

نمونه ای از تکنيکهای رايج کنونی مداخلات توانبخشی /پيشگيری /درمانی) به  تفکيک خدمات هر يک  از رشته های کاردرمانی جسمی، فيزتراپی، کاردرمانی ذهنی، روانشناسی، گفتاردرمانی، شنوايی شناسی، مشاوره، مددکاری را نام ببرد و توضيح اجمالی ارائه نمايد.

تکنيکهای راج مداخله در رشته های توانبخشی

سخنرانی

 

ارائه کلاسی، توضيح مثالهايی از تکنيکهای مداخله

کتب مرجع هر رشته، گايدلاينها و مقالات

6

مستند سازی و اهميت آن را شرح دهد. وظايف اعضای تيم در زمينه مستند سازی را توضيح دهد. ويژگی های مستند سازی با کيفيت مطلوب را توضيح دهد؟

مسئوليت يکايک اعضاء تيم توانبخشی در مستند سازی«چه مواردی؟ چگونه؟ با چه بازدهی-استاندارد بازدهی»

سخنرانی، بازديد ميدانی

 

ارائه کار عملی

Rehab in managed care

 

ارتباطات تيمی، حل تعارض، اعتماد و نحوه سنجش آنها شرح دهد.

ارتباطات تيمی

سخنرانی ، بازديد ميدانی

 

 

 

7

انواع عمليات تيمی را نام ببرد. هر يک را شرح دهد. منغيرهايی  را برای سنجش عمليات تيمی نام ببرد و آنها را طبقه بندی نمايد.

عمليات تيمی

* طراحی برنامه درمانی توانجويان

* ‌كنفرانسهای پيگيری توانبخشی توانجويان

* جلسات تيمی

 

سخنرانی ، بازديد ميدانی

سخنرانی ، بحث کلاسی

ارائه کار عملی

 

8

نحوه  ارزيابی کارکردهای تيمی در تيم توانبخشی را توضيح دهد.

ارزيابی کارکردهای تيم

سخنرانی، پرسش و پاسخ

 

 

 

9

کار تيمی در توانبخشی کودکان دچار هر يک چهار اختلال فلج مغزی، عقب ماندگی ذهنی، اختلال نافذ رشد و اختلال تمرکز-بيش فعالی را شرح دهد.

توانبخشی تيمی کودکان دچار اختلال فلج مغزی، عقب ماندگی ذهنی، اختلال نافذ رشد و اختلال تمرکز-بيش فعالی

 

 

 

 


ارائه فهرستی از مشکلات  مستند سازی کنونی در سطح مراکز و چند نمونه  از عناوين پژوهشی  برگرفته از آن

طبقه بندی از متغيرهایی که در سنجش عمليات تيمی می توان سنجيد  و ذکر مثالی برای هر کدام

 

 

جلسه اول: سلامت، معلوليت (1)

جلسه دوم : مدلهای ارائه خدمات توانبخشی، تيم توانبخشی (2)

جلسه سوم: کاربرد کادرمانی جسمی و فيزيوتراپی در تيم توانبخشی کودکان، تکنيکهای مداخله ای، و شيوه ها و ابزار سنجش آثار (3، 4 و 5) 

جلسه چهارم: کاربرد گفتار درمانی و شنوايی شناسی در تيم توانبخشی کودکان، تکنيکهای مداخله ای، و شيوه ها و ابزار سنجش آثار  (3، 4 و 5)

جلسه پنجم: کاربرد مدکاری و مشاوره در تيم توانبخشی کودک-خانواده، تکنيکهای مداخله ای، و شيوه ها و ابزار سنجش آثار  (3، 4 و 5)

جلسه ششم: کاربرد روانشناسی،  کادرمانی ذهنی در تيم توانبخشی کودکان، تکنيکهای مداخله ای، و شيوه ها و ابزار سنجش آثار  (3، 4 و 5)

جلسه هفتم:      الف) کاربرد رشته آموزش کودکان با نياز ويژه: جايگاه مداخلات آموزش مدرسه ای (تحصيلی)، مهارت آموزی وحرفه آموزی در توانبخشی کودکان؛ (3، 4 و 5)

ب) مناسب سازی و تيم توانبخشی

ج) کاربرد پرستاری در تيم توانبخشی

د) کاربرد پزشکی در تيم توانبخشی کودکان، شيوه های تشخيص و سنجش، انواع  مداخلات (3، 4 و 5)

ج) نقش کودک - خانواده در تيم توانبخشی

جلسه هشتم: مستند سازی ، ارتباطات تيمی و حل تعارض

جلسه نهم: الف)عمليات تيمی، ب) سنجش کودک - مداخله  ، ج) سنجش کارکردهای تيمی

جلسه دهم: توانبخشی تيمی کودکان دچار فلج مغزی

جلسه يازدهم: توانبخشی کودکان دچار عقب ماندگی ذهنی

جلسه دوازدهم: توانبخشی کودکان دچار اختلالات نافذ رشد

جلسه سيزدهم: توانبخشی کودکان دچار اختلال توجه - بيش فعالی

جلسه چهاردهم: بازديد مرکز، خدمات کاردرمانی جسمی و فيزيوتراپی؛ شرايط موجود مستند سازی، ارتباطات تيمی، عملکردهای تيمی

جلسه پانزدهم: بازديد مرکز، خدمات کاردرمانی ذهنی ؛ شرايط موجود مستند سازی، ارتباطات تيمی، عملکردهای تيمی

جلسه شانزدهم: بازديد مرکز، خدمات تربيت  شنيداری و گفتار درمانی؛ شرايط موجود مستند سازی، ارتباطات تيمی، عملکردهای تيمی

جلسه هفدهم: بازديد مرکز، خدمات روانشناسی و مشاوره؛ شرايط موجود مستند سازی، ارتباطات تيمی، عملکردهای تيمی

 

دسترسی سریع
کتابخانه مرکزی
انتشارات دانشگاه
سامانه علم سنجی
کتابخانه دیجیتال
سامانه نوپا 
DSpace

تماس با ما:

آدرس : اوین بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ، ساختمان فارابی، طبقه سوم، مركز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال

کد پستی: 1985713834

تلفن های مرکز : 71732845-021 و 71732850-021

پست الکترونیک: pnrc@uswr.ac.ir


دانشگاه علوم توانبخشی وسلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریفرم ارتباطآرشیو اخبارنقشه سایت
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences