دوشنبه ٢٧ ارديبهشت ١٤٠٠
بروزرسانی
1400/02/22
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5302 | کل بازدید : 565500 
صفحه اصلي > فراخوان طرحهاي پژوهشي (RFP) 
فراخوان طرحهاي پژوهشي (RFP)
 

 

قرارداد طرح تحقيقاتي دانشگاه

(RFPخارج ازمرکز و دانشگاه)

 

اين قرارداد با توجه به تصويب نامه شماره 64032 مورخ 20/9/65 هيئت وزيران، بين جناب آقای  دکتر .... به نمايندگي از دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و جناب آقای به شماره شناسنامه  كد ملي: صادره از فرزند  داراي مدرك تحصيلي به نشاني : تلفن همراه: كه در اين قرارداد مجري ناميده مي‌شود، به منظور اجراي طرح پژوهشي مندرج در ماده يك اين قرارداد مصوب در جلسه مورخ شوراي پژوهشي دانشگاه از محل بودجه فصل 2 تحقيقات پژوهشي به شرح زير منعقد مي گردد. 

ماده يك : موضوع قرارداد

اجراي طرح تحقيقات و فناوري با عنوان: ........................ « مطابق پيش نويس طرح پيوست كه قسمتهاي مختلف آن توسط مجري/ مجريان، تكميل و نسخه مكتوب آن امضاء گرديده است.

 

ماده دو : مدت قرارداد

از تاریخ این قرارداد به مدت  ...  ماه

 

ماده سه: مبلغ قرارداد                        

....................................به حروف: (... ) است كه طی مراحل زير پرداخت خواهد شد:

الف ـ تمام هزینه مواد و وسایل پروپوزال مصوب به مبلغ ................... ریال و آزمایش ها ، خدمات تخصصی ـــــ ریال و هزینه پرسنلی قید شده در پروپوزال مصوب به مبلغ ............. ریال ، هزینه مسافرت به مبلغ ........... ریال و سایر هزینه ها به مبلغ ................. ریال، با درخواست مجری اصلی و تأیید ناظر (یا مقام مجاز)  پس از تأیید شورای پژوهشی دانشگاه از طرف ایشان و در صورت وجود اعتبار قابل پرداخت خواهد بود.

ب ـ کل مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش نهایی، مقاله مستخرج و کلیه تعهدات مجری پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ مبلغ قرارداد پس از وضع کسورات قانونی با رعایت مراتب و تأیید معاونت تحقیقات و فناوری قابل پرداخت است.

ج ـ کلیه لوازم و تجهیزات غیر مصرفی که از محل اعتبار طرح تهیه می گردد، پس از اتمام طرح یا در صورت لغو قرارداد در اختیار معاونت پژوهشی دانشکده/ مرکز تحقیقات قرار می گیرد تا در اجرای سایر طرح ها از آنها استفاده شود.

 

ماده چهار : تعهدات مجري

1-4)  مجري موظف است طبق مدت قيد شده در ماده 2, طرح خود را به پايان برساند.

تبصره (1) : در مواردي كه به علل ناشي از شرايط قهري (شرايط خاص) انجام بخشي از قرارداد و يا تمام آن توسط مجری ، به زمان بیشتری نیاز داشته باشد، در صورت موافقت معاونت تحقيقات و فناوري(پس از درخواست مجری)، حداکثر 12 ماه به مدت زمان اجراي قرارداد اضافه خواهد شد.

تبصره (2) : چنانچه مجري طرح در مدت قيد شده در ماده 2 ، به تعهدات خود مبني بر ارائه گزارش نهایی طرح اقدام نكند، معاونت تحقيقات و فناوري مختار است در ازاي هر ماه تاخير 2% از مبلغ قرارداد را كسر نمايد.

تبصره (3) : چنانچه تاخیر در ارائه گزارش نهایی بیش از 12 ماه به طول بینجامد، معاونت تحقيقات و فناوري مختار به فسخ قرارداد و استرداد مبالغ دریافتی(کسر از حقوق) مجری از ماده 3 این قرارداد خواهد بود. (مجری در این خصوص به دانشگاه وکالت می دهد.)

2-4) مجري موظف است مطابق نظر ناظر تعيين شده از سوي معاونت تحقيقات و فناوري ، گزارش ارائه شده در هر مرحله را اصلاح كرده و عودت نماید .

3-4) مجري موظف است گزارش نهايي طرح را در قالب لوح فشرده ، مطابق شيوه‌نامه دفتر پژوهش (موجود در سايت) حاوي كل گزارش نهايي, چكيده فارسي و انگليسي و كليه داده‌هاي تحقيق به معاونت تحقيقات و فناوري ارائـه نمايد .

4-4) مجری متعهد می گردد به ازای تخصیص بودجه به طرح به میزان سی میلیون ریال، یک مقاله در پایگاه های ایندکس نوع 3 (Scopus)، چهل وپنج میلیون ریال یک مقاله در پایگاه های ایندکس نوع  2 ( Pubmed )، شصت میلیون ریال یک مقاله در پایگاه های ایندکس نوع 1(ISI) و صد میلیون ریال یک مقاله در پایگاه های ایندکس نوع 1 ( Q1) با افیلیشن مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال به معاونت تحقیقات و فناوری تحویل نماید.

5-4) مجري متعهد مي شود اخلاق پژوهش را مطابق با كدهاي حفاظت آزمودني انساني در پژوهش هاي علوم پزشكي رعايت نمايد.

6-4) مسئوليت قانوني صحت و سقم منابع تحقيق و مستندات، به عهده مجري بوده و درصورت اشتباه، مجري موظف به اصلاح آن است.

7-4) تمامي حقوق انتشار, تكثير و چاپ نتايج اين طرح تحقيقاتي براي دانشگاه محفوظ است و مجري طرح موظف است در تمام محصولات بدست آمده از اين طرح تحقيقاتي نام دانشگاه را قيد نمايد كه در صورت مشاهده هرگونه تخلف مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرد.

8-4) تأمين و پرداخت كليه هزينه‌هاي اداري، وسايـل نقليه و ديگر امكانات مورد نياز طرح پژوهشي، به عهده مجري طرح مي‌باشد.

9-4) كليه تجهيزات و لوازم مورد نياز غيرمصرفي كه از محل اعتبار طرح پژوهشي تهيه مي‌گردد ، متعلق به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه بوده ، مجري طرح به عنوان امين تلقي شده، و موظف است در پايان كار ، كليه لوازم مزبور را به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه تحويل نماید .

 

ماده پنج : تعهدات دانشگاه

1-5) كمك به تهيه مقالات و ساير متون علمي مورد نياز پژوهشگران كه در كشور غير قابل دسترسي باشد در حد امكان و در ارتباط با موضوع قرارداد.

2-5) پرداخت كامل مبلغ قرارداد بر اساس مراحل مندرج در ماده سه، پس از كسر كسورات متعلقه.

 

ماده شش: اصلاحيه ، متمم ، مكمل يا تغيير

هر گونه اصلاح يا تغيير در موادي از اين قرارداد و پيوستهاي مربوطه و يا نياز به الحاق هر گونه متمم يا مكمل به قرارداد و پيوستها، صرفا" با جلب توافق متعاقدين و تأیید اداره حقوقی دانشگاه ميسر خواهد بود.

 

 

ماده هفت: حل اختلاف

در مواردي كه براي طرفين اين قرارداد در تعبير و تفسير و يا اجراي كامل يا قسمتي از قرارداد اختلاف نظري حادث گردد، با درخواست هر یک از طرفین، موضوع به کمیسیون ماده 94 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ارجاع و رای کمیسیون که صلحاً صادر می شود برای طرفین قطعی و لازم الاجراست.

 

 

ماده هشت:  ساير موارد

1-8)  بديهي است هر گونه تغيير در قرارداد و يا پروپوزال به تصويب شوراي پژوهش دانشگاه مجاز خواهد بود.

2-8) هيچيك از طرفين اين قرارداد حق فروش, انتشار و يا توزيع محصول توليد شده از طرح را بدون اخذ موافقت ديگري نخواهند داشت.

3-8) مالكيت مادي و معنوي محصول توليد شده, متعلق به طرفين اين قرارداد است.

4-8) توليد انبوه محصول توليد شده از اين طرح با توافق طرفين اين قرارداد خواهد بود.

5-8) هزينه توليد انبوه و انتفاع حاصل از فروش, انتشار و توزيع محصول توليد شده, به ترتيب زير خواهد بود:

30درصد مجري و 70 درصد دانشگاه

 

 

                امضاء مجري

 

 

 

 

رونوشت :

 -  كارشناس پژوهش ـ خانم عادلي نژاد - رونوشت ملاحظه شود

 -  مجري طرح ـ ................... - رونوشت ملاحظه شود

 -  واحد اعتبارات و قراردادها - رونوشت ملاحظه شود

 

دسترسی سریع
کتابخانه مرکزی
انتشارات دانشگاه
سامانه علم سنجی
کتابخانه دیجیتال
سامانه نوپا 
DSpace

تماس با ما:

آدرس : اوین بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ، ساختمان فارابی، طبقه سوم، مركز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال

کد پستی: 1985713834

تلفن های مرکز : 71732845-021 و 71732850-021

پست الکترونیک: pnrc@uswr.ac.ir


دانشگاه علوم توانبخشی وسلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریفرم ارتباطآرشیو اخبارنقشه سایت
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences